Privacy beleid – De Praktijk en Fysio in de Praktijk

In de Praktijk hebben wij privacy hoog in ons vaandel staan. Wij gaan dan ook
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld wordt.
In ons privacy beleid leggen wij u uit welke gegevens wij van u verzamelen, waarom
we deze gegevens verzamelen, op welke grondslag we de gegevens verzamelen,
met wie we de gegevens delen, hoe we de gegevens beschermen, hoe lang we de
gegevens bewaren, welke recht u heeft en wat ons cookiebeleid precies inhoudt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Doordat u gebruik maakt van onze diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons
achter. Wij willen u erop wijzen dat wij uitsluitend de persoonsgegevens gebruiken en
bewaren die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan u duidelijk aangeeft
dat wij ze mogen verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de
volgende gegevens verzamelen:

– Uw naam, adres en woonplaats;
– Uw contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
– Uw geslacht;
– Uw geboortedatum;
– Uw burgerservicenummer;
– Uw verzekeringsgegevens zoals de naam van uw verzekeraar, polisnummer en de
aanvangsdatum van uw verzekering;
– De naam van uw zorgverlener of apotheek;
– Uw betalingsgegevens;
– Uw gegevens betreffende uw klachten (denk hierbij onder andere aan medische
verwijsdiagnose, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis en een
behandelplan);
– Uw behandelverloop (denk hierbij onder andere aan het behandelverloop en andere
aantekeningen m.b.t. de behandeling) en
– Een lidmaatschaps- of abonnementsvorm.

Waarom verzamelen deze gegevens?
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de verzamelde gegevens voor de
volgende doeleinden gebruiken:
– Om een afspraak met u te kunnen maken en/of u in te kunnen schrijven;
– Om uw behandelingen te declareren of de betaling van uw lidmaatschap goed te
kunnen laten verlopen;
– Om uw dossier zo volledig mogelijk op te kunnen stellen waardoor we u zo optimaal
kunnen ondersteunen bij het behalen van uw doel(en);
– Om de voortgang van uw behandelproces of training zo goed mogelijk in kaart te
brengen;
– We verzamelen uw gegevens om u op de hoogte te stellen van onze nieuwsbrief;
– Omdat wij als zorgverleners verplicht zijn om een dossier op te bouwen in het kader
van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden
verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond
van de wet mogen doen.
Op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een grondslag uit de wet:
– Het uitvoeren van een (behandel)overeenkomst;
– Op basis van toestemming;
– Wegens een gerechtvaardigd belang;
– Vanuit een wettelijke verplichting.

Waar bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch pati├źnten dossier (fysio) of in
het ledenadministratie systeem. Met de softwareleveranciers hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten.
Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet door ons aan derden verstrekt. Een
uitzondering dient zich aan ten aanzien van derden die direct betrokken zijn bij de
uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u of wanneer de wet ons hiertoe
verplicht. Denk hierbij aan:
– Betaaldienstverleners;
– Uw huisarts;
– Uw zorgverzekeraar.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.
Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat
niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. We laten onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren. Wij treffen onder andere de volgende
beveiligingsmaatregelen:
– Alle personen die namens De Praktijk en Fysio in de Praktijk van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– Wij hanteren een goede softwarebeveiliging;
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
– We pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Onze medewerkers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze
privacyverklaring omgeschreven doelen. Een uitzondering doet zich voor in gevallen
waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen het verwijderen van de
persoonsgegevens. In het algemeen is deze wettelijke plicht 15 jaar.

Uw rechten op inzage wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens van u. We vinden dan ook dat u precies mag
weten welke gegevens wij van u hebben (inzagerecht). Als er fouten in de gegevens
staan, dan mag u ons vragen deze gegevens te verbeteren (recht op correctie). Ook
mag u ons verzoeken niet langer gegevens van u te verwerken (recht op bezwaar).
Ten slotte mag u ons verzoeken de gegevens over u te verwijderen (recht op
wissing).

Inzagerecht
U mag ons vragen welke gegevens van u we precies hebben. Deze vraag kunt u
stellen via onze website of per email. We sturen u dan binnen 4 weken een overzicht
toe van alle persoonsgegevens die we van u hebben.

Recht op correctie
Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw
persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten
bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen
direct door. Een correctie kunt u doorgeven via onze website of per email.

Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens
U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek
altijd zorgvuldig bekijken. Een bezwaar kunt u doorgeven via onze website of per
email.

Recht op wissen van gegevens
U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we
een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In
dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd
zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als
dat niet kan, geven we daar de reden van op.

Vragen
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door
middel van onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
De Praktijk bv en Fysio in de Praktijk CV
Van Loonstraat 1A
0725345525
hallo@welkomindepraktijk.nl